Karamasov aus dem Zarenreich

 

22.4.2011

CAC Hoope

Richter: Frau Raufelder

Sieger Klasse V2

11.6.2011

CAC BJA Tüttleben

Richter: Frau Diotima Schäfer

Sieger Klasse V

 

10.7.2011

VBS CAC Köln

Richter: Frau A. Wolf

Sieger Klasse V1, VDH